PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 (lần 2)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được triệu tập lần 2, cụ thể như sau:

1. Thời gian : 08 giờ, thứ  Năm  ngày 16  tháng 05 năm 2013

2. Địa điểm : Hội trường Tầng 7, Toserco Building, 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PV2 theo danh sách chốt ngày 26/03/2013 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (lần 2)