PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể như sau:

1. Thời gian : 08 giờ, thứ Sáu ngày 26 tháng 04 năm 2013

2. Địa điểm : Hội trường Tầng 7, Toserco Building, 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PV2 theo danh sách chốt ngày 26/03/2013 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

Chi tiết mời xem:

1.Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

2.Xác nhận tham dự, ủy quyền dành cho cá nhân

3.Giấy ủy quyền dành cho nhóm cổ đông

4. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên BKS

4.1 Đơn ứng cử

4.2 Đơn đề cử

4.3 Biên bản họp nhóm

4.4 Mẫu Sơ yếu lý lịch

5. Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

5.1 Dự kiến chương trình ĐHĐCĐ năm 2013

5.2 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

5.3 Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Nội dung 1.Báo cáo ĐHĐCĐ KQKD2012 va KHKD2013

Nội dung 2.Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ

Nội dung 3.Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán

Nội dung 4.Tờ trình PPLN sau thuế 2012 và KH chi trả cổ tức 2013

Nội dung 5.Tờ trình chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Nội dung 6.Báo cáo thù lao HĐQT BKS

Nội dung 7.Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012

Nội dung 8.Tờ trình thông qua Công ty kiểm toán BCTC

Nội dung 9. Tờ trình bầu BKS

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013