Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký sở hữu cuối cùng cho chứng khoán PV2.

PV2 xin gửi tới Quý Cổ đông và khách hàng chi tiết thông báo như  file đính kèm./.

Thông báo của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam