Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi tới Quý vị cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tiến độ  sử dụng vốn.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn