Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin gửi tới Quý vị cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tình hình sử dụng vốn 06 tháng đầu năm 2012.

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn