PV2 giải trình về việc cổ phiếu tăng trần năm phiên liên tiếp

Giải trình giá cổ phiếu tăng trần năm phiên liên tiếp