PV2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 25/4/2012, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
Tại ĐHĐCĐ năm nay, PV2 vinh dự được đón tiếp: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên thường vụ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings); các ông bà trong Ban Lãnh đạo của PVI Holdings, Đại diện Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam; Đại diện Văn Phòng Luật Sư Phan Hữu Thức … cùng đông đảo các cổ đông và các nhà đầu tư của PV2.
Ông Tôn Thiện Việt – Chủ tịch HĐQT trình bày kết quả hoạt động của HĐQT tại Đại hội

ĐHĐCĐ đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:
• Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012;
• Báo cáo hoạt động năm 2011 của HĐQT và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2012;
• Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;
• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012;
• Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành tăng vốn điều lệ;
• Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 373,5 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng;
• Tờ trình thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn;
• Báo cáo hoạt động năm 2011 của BKS và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2012;
• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2012;
• Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và dự kiến mức thù lao năm 2012 cho HĐQT, BKS;
• Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế;
• Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới 2012 – 2017 và Bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 – 2013;
• Thông qua báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ mới 2012 – 2017; bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 – 2013
Ông Lê Thanh Tùng – Tổng giám đốc trình bày kết quả kinh doanh năm 2011 tại Đại hội

ĐHĐCĐ cũng đã tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và Bầu thành viên Ban Kiểm soát thay thế, nhiệm kỳ 2010 – 2013. Kết quả cụ thể như sau:
* Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên.
1. Ông Tôn Thiện Việt
2. Ông Lê Thanh Tùng
3. Ông Nguyễn Ngọc Minh
4. Ông Vũ Thành Lê
5. Ông Ân Thanh Sơn
* Thành viên Ban Kiểm soát thay thế: Ông Nguyễn Anh Vũ
Thành viên HĐQT và BKS ra mắt ĐHĐCĐ

Ngay sau khi ĐHĐCĐ bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, các thành viên HĐQT và thành viên BKS đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu ra Chủ tịch HĐQT, Ủy viên thường trực HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ mới. Kết quả như sau:
• Ông Tôn Thiện Việt được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT
• Ông Lê Thanh Tùng được tín nhiệm giữ chức Ủy viên thường trực HĐQT
• Ông Nguyễn Anh Vũ được tín nhiệm giữ chức Trưởng BKS.
Đại hội đã kết thúc và thành công tốt đẹp vào 12h30 cùng ngày.