PV2 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của PV2, cụ thể như sau:


Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ tư  ngày 25 tháng 4 năm 2012;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội;

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PV2  theo danh sách chốt ngày 28/3/2012  hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

Chi tiết xin mời xem:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của PV2

2.Xác nhận tham dự,ủy quyền dành cho cá nhân

3.Giấy ủy quyền dành cho Nhóm cổ đông

4.Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

4.1 Đơn ứng cử

4.2 Đơn đề cử

4.3 Biên bản họp nhóm

4.4 Mẫu Sơ yếu lý lịch

5. Thông báo đề cử, ứng cử thay thế thành viên BKS

5.1 Đơn ứng cử

5.2 Đơn đề cử

5.3 Biên bản họp nhóm

5.4 Mẫu sơ yếu lý lịch

6. Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Dự kiến chương trình ĐHĐCĐ năm 2012

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Nội dung 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012

Nội dung 3.  Tờ trình về BCTC kiểm toán năm 2011

Nội dung 4.  Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012

Nội dung 5. Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành tăng vốn điều lệ

Nội dung 6. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 373,5 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng

Nội dung 7. Tờ trình thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Nội dung 8.   Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012

Nội dung 9.   Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2012

Nội dung 10.   Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và dự kiến mức thù lao năm 2012 cho HĐQT,BKS

Nội dung 11. Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên BKS và bầu một thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2010- 2013

Nội dung 11a. Đơn xin từ nhiệm của Trưởng BKS Phạm Thị Thanh Nga

Nội dung 12. Thông qua quy chế bầu cử. Tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 – 2013

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012

Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Xin trân trọng thông báo./.