Công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của Cổ đông lớn- Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn:

Nhà đầu tư thực hiện giao dịch:  Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: Thông báo

Nhà đầu tư thực hiện giao dịch:  Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings)

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: Thông báo giao dịch Cổ phiếu của Cổ đông lớn