Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 đã gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký sở hữu cuối cùng cho chứng khoán PV2.

PV2 xin gửi đến Quý cổ đông và khách hàng chi tiết Thông báo như file đính kèm./.

Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam