Báo cáo tình hình Quản trị Công ty quý 4 năm 2011

Công ty Cổ phần đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, các nhà đầu tư  Báo cáo tình hình Quản trị công ty quý 4năm 2011.

Bao cao quan tri cong ty qui 4 nam 2011