Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2021 của PV2. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Thông báo tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

­Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, cụ thể như sau: 1. Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 26 tháng 06 năm 2021 2. Địa điểm: Tầng...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                    : PV2 Loại chứng khoán     ...

Xem thêm

Báo cáo thường niên 2020

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2020 của PV2. Báo cáo thường niên năm 2020

Xem thêm

Thay đổi nhân sự cấp cao của PV2

Ngày 20/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và quyết định các thay đổi về nhân sự cấp cao của PV2, cụ thể như file đính kèm: Thông báo thay đổi nhân sự

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2020 của PV2. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ năm...

Xem thêm

Báo cáo thường niên 2019

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2019 của PV2. Báo cáo thường niên năm 2019

Xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, cụ thể như sau: 1. Thu moi hop DHDCD nam 2020 2. Xac nhan tham du Uy quyen tham du 3. Thong bao de cu, ung cu bo sung TV...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                   : PV2 Loại chứng...

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2019. Nghị quyết họp hĐCĐ năm 2019 Biên bản họp HĐCD năm 2019 của...

Xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, cụ thể như sau: 1. ThuMoiHop Gui Co dong CBTT 2. Xac nhan tham du Uy quyen tham du 4.1. Du kien chuong trinh Dai hoi...

Xem thêm

PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền năm 2109

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 Mã chứng khoán                   : PV2 Loại chứng...

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2018 của...

Xem thêm

Báo cáo thường niên 2017

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý đối tác Báo cáo thường niên năm 2017 của PV2. Bao_cao_thuong_nien_PV2_nam_2017

Xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, cụ thể như sau: Thu_moi_hop_DHDCD_201 0. Dự kiện chương trình Đại hội 2018 1. Báo cáo ĐHĐCĐ KQKD2017...

Xem thêm

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PV2 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2018 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2018 3. Lý do và mục đích: * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Xem thêm

Mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017. 1.    Thời gian họp: –    Thời gian họp lần I: Khai mục vào hồi 8h30 ngày 01 tháng 04 năm 2017 –    Thòi gian họp lần 2 (trong trường hợp lần 1 không thành công): Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 05...

Xem thêm

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

Ngày 06/06/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông. Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư...

Xem thêm

Thay đổi nhân sự cấp cao của PV2

Ngày 06/06/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã họp và quyết định các thay đổi về nhân sự cấp cao của PV2, cụ thể như sau: Nhất trí thông qua việc ông Tôn Thiện Việt thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của PV2 theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày...

Xem thêm

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2016 của PV2. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

Xem thêm