Thông báo về giao dịch có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty

Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) thông báo về giao dịch có giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét. Chi tiết như file đính kèm!

Công bố thông tin bất thường ngày 10-12-2020