Công bố thông tin về thành lập công ty TNHH Capital Gate

Ngày 12/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã ban hành nghị quyết thành lập Công ty TNHH Capital Gate.PV2 xin trân trọng gửi tới quí cổ đông, quí đối tác và khách hàng Công bố thông tin thành lâp công ty Capital Gate