Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 năm 2018

Ngày 31/03/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Trân trọng thông báo tới Quý cổ đông.

Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư PV2 năm 2018