Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 kính gửi Quý cổ đông thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Chu Minh Châu, chi tiết như file đính kèm:

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn