Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty cổ phần đầu tư PV2 kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, Ông Lâm Nhật Sơn – Chủ tịch HĐQT.

Chi tiết như file đính kèm.