Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 kính gửi Quý cổ đông thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn của cổ đông Chu Minh Châu, chi tiết như file đính kèm:

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn