Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 kính gửi Quý cổ đông thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ chi tiết như file đính kèm:

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.