Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2019

Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019

1.Báo cáo ĐHĐCĐ KQKD năm 2018 và KHKD năm 2019

2. Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư

3. Báo cáo của HĐQT

4. Tờ trình Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2018

5. Tờ trình lựa chọn kiểm toán năm 2019

6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Năm 2019 

7.Dự thảo nghị quyết ĐHĐCD năm 2019