THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

 1. Thời gian họp:
 • Thời gian họp lần 1: Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 31 tháng 03 năm 2018
 • Thời gian họp lần 2 (trong trường hợp lần 1 không thành công): Khai mạc vào hồi 9h00 ngày 14 tháng 04 năm 2018
 1. Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
 2. Thành phần: Tất cả các cổ đông PV2 theo danh sách chốt ngày 01/03/2018
 3. Nội dung : ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 sẽ tiến hành xem xét, thông qua:
 • Báo cáo kết quả HĐKD năm 2017 và kế hoạch HĐKD năm 2018;
 • Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
 • Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT;
 • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
 • Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018;
 • Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 • Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
 1. Xác nhận tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 28/03/2018.
 2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội). Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.
 1. Các tài liệu của Đại hội, mẫu xác nhận/ủy quyền … Quý vị cổ đông vui lòng tải về tại website của Công ty: www.pv2.com.vn
 2. Quý Cổ đông xin lưu ý: Trong trường hợp Đại hội lần 01 không đủ điều kiện tiến hành (sẽ được công bố trên website: www.pv2.com.vn vào ngày 31/03/2018) thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 02 sẽ được tổ chức vào lúc 09h00 ngày 14/04/2018 tại tầng 20, tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.
 3. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Đầu tư PV2
 • Tầng 3, tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: 84-4-6 2732659    Fax: 84-4-6 2732668    Email: canhdh@pv2.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp.

Trân trọng kính mời !

 • Tài liệu đính kèm:

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ 2018

2. Xác nhận tham dự Ủy quyền tham dự

3. QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2018

4. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

 • Nội dung tại hội đồng cổ đông năm 2018

0. Dự kiến chương trình Đại hội 2018

1. Báo cáo ĐHĐCĐ KQKD2017 và_KHKD 2018 của Tổng Giám đốc

2. Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

3. Báo cáo của HĐQT tai ĐHĐCĐ 2018

4. Tờ trình BCTC + phấn phối lợi nhuận

5. Tờ trình thông qua Công ty kiểm toán BCTC

6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

6.1 Bản so sánh sửa đổi điều lệ 2018

7. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty

7.1 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2018

8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018