PV2 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như sau:

Tên chứng khoán  : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2

Mã chứng khoán : PV2

Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá  : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2018

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

– Tỷ lệ thực hiện    : 01 cổ phiếu –  01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 04/2018

– Địa điểm thực hiện              : sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ

– Nội dung họp                       : sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ

Chi tiết văn bản xin mời Quý cổ đông tham khảo tại đây