Nghị quyết Hội đồng quản trị PV2 ngày 30/06/2017

Ngày 30/06/2017, Hội đồng quản trị PV2 đã họp thường kỳ và thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty xin gửi tới quí cổ đông và các nhà đầu tư nghị quyết trên.

Chi tiết như file đính kèm!

Nghị quyết HĐQT ngày 30/06/2017