Thông báo thay đổi nhân sự

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2017 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư PV2, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

  • Bà: Chu Minh Phương
  • Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
  • Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT
  • Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
  • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2017

Trường hợp miễm nhiệm/từ nhiệm:

  • Ông: Lê Anh Tuấn
  • Không còn đảm nhiệm chức vụ: Ủy viên HĐQT
  • Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ
  • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2017

Chi tiết như file đính kèm!

Thông báo thay đổi nhân sự