Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PV2

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2017 của PV2.

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ 2017

Biên bản họp ĐHĐCĐ 2017