3. Báo cáo của HĐQT tai ĐHĐCĐ 2018

3. Báo cáo của HĐQT tai ĐHĐCĐ 2018